Home / 興趣 / 寵物 / 白俄一家人養狼當寵物 !! 10歲女兒騎狼狂奔

白俄一家人養狼當寵物 !! 10歲女兒騎狼狂奔

 

 

你見過狼當寵物未呢? 未見過就要睇下喇

 

- - - -

 

 

 

 

 

 

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆