Home / Go Teaching / 免費教材 #23 併音配對64個short a生字

免費教材 #23 併音配對64個short a生字

#23 併音配對練習 - Short a

 

免費教材 #23 併音配對64個short a生字

(((請先【Like專頁】 和【分享】 貼子 的CAP screen )))

外國教材真係好全面, 好似呢套併音配對練習,

用一個有趣互動方法教short a,

教小朋友 an, ag, at, am, ack, ab, ad, ap 組合的字

學哂short a已經識併讀 64個生字!! 超快!

用法: (看圖中的1,2,3)

1.我請我家小朋友先剪下生字卡,

2, 分類好

3, 按字卡配上適合的圖中

_____________________________________

仲有short e, i, o, u 的配對練習,

有興趣既家長一定要like我地page呀!

https://www.facebook.com/goteaching4kids

_____________________________________

免費教材#23 併音配對64個short a生字

索取辦法:

1. 讚好 Go Teaching - 教細路

2.【分享】 貼子 的CAP screen

3. 貼文下方留言 【想要Go Teaching 免費教材 #23】

4. 按此下載

一有空就會私訊給大家, 請耐心等候哦!

About Go Teaching

goteaching4kids@gmail.com'
當上全職媽媽前我是一名幼師, 現育有兩名子女 在這裡希望跟大家多作交流, 分享教小朋友的經驗和教學資源