Home / 新聞 / 無理取鬧乘客無厘頭「傷亡」事件,乘客們都非常不滿

無理取鬧乘客無厘頭「傷亡」事件,乘客們都非常不滿

f3io2f2ojfo23jf23ojf23f23f

有位巴士乘客話度巴士門撞到佢,佢話因為自己「傷亡」所以要影巴士司機資料,但司機話佢安全落哂地,完全睇唔到有咩問題,但呢位阿姐鍥而不捨繼續聲討司機,遇到呢D客真係大鑊。

About fun一fun

千其百趣fun一fun