Home / 新聞 / 青山道之喋血街頭,小朋友金句:我做人做厭左!怒打紅van 司機

青山道之喋血街頭,小朋友金句:我做人做厭左!怒打紅van 司機

fnk3l2fn23nfn32fn23nf23

唔好逼我,我真係會打死你!

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆