Home / 新聞 / 迷你倉火:自私網民遲到鬧消防員比其他網民圍轟,網民: 推到佢以後唔洗返唔會遲到

迷你倉火:自私網民遲到鬧消防員比其他網民圍轟,網民: 推到佢以後唔洗返唔會遲到

hfiweofhiowehfhweofhoew

牛頭角道淘大工業村迷你倉發生的4級火至今仍未救熄,更有一名高級消防隊長殉職,正當市民為現場消防員打氣之際,有網民發現,

一個小心駕駛FB群因以下留言引起罵戰

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆