Home / 奇趣 / [有片]香港人對某d 事真係好堅持,尖東好時沙爹連續幾日都大排長龍!感覺要排1日1夜!

[有片]香港人對某d 事真係好堅持,尖東好時沙爹連續幾日都大排長龍!感覺要排1日1夜!

f423of23ojofj2jf2f23f2o3

小編表示咁多人我寧願不吃!感覺要排1日1夜!

下面睇片:

About 健康資訊 健康資訊

我好很健康!!!